Vaikų ir jaunimo (6-17 m.) vasaros poilsio stovykla "Merkurijus"

Kas gali būti įdomiau už naktinį žygį, skaniau už košę su netyčia įkritusiu uodu ar lauže keptas bulves, smagiau už vakarones bei siautulingas sportines varžybas?

Stovyklavietės vieta:

Kauno r., Vilkija, Čekiškės g. 128

Mob. tel.: 8 (699) 15358

Parama stovyklai

Stovyklos ,,Merkurijus“ programos dienotvarkė

Programos pavadinimas


Sparnus - jaunystei.


Programos trukmė


5-ios pamainos po 7 dienas su nakvyne.


Programos tema


Emocinė sveikata, kūrybiškumo ugdymas, meno ir sporto terapija


Stovyklos adresas


Stovykla Merkurijus, Kauno r., Vilkija, Čekiškės g. 128


Programos tikslai ir uždaviniai


Programos tikslai:

1. Išsiaiškinti, įvertinti, kokią įtaką emocinei ir fizinei vaikų sveikatai padarė pastarieji pandemijos metai.

2. Padėti stovyklos dalyviams pakeisti negatyvų mąstymą, kad pasaulis neteisingas, atrasti galimybes kaip išmokti džiaugtis, vertinti mažas smulkmenas, gyvenimo malonumus. Išmokti įvertinti didžiausią turtą – dvasios ramybę, vidinę harmoniją, meilę supančiai aplinkai.

3. Kiekvieną dieną švęsti sporto šventę, kurią norėtųsi tęsti visą gyvenimą. Padėti vaikams pamilti fizines veiklas, atrasti jų įvairovę ir pritaikymą tolimesnėje perspektyvoje.

4. Skatinti stovyklautojus aktyviai dalyvauti kultūrinėje ir sprtinėje veikloje, ugdyti saviraišką, stiprinti discipliną ir atsakomybę.


Programos uždaviniai:

1. Stebėti ir vertinti stovyklos dalyvių psichoemocinę savijautą, individualias savybes. Sveikatos stiprinimo veiklas sieti su psichologine būkle ir fizine sveikata.

2. Sukurti stovykloje sveikos gyvensenos principais pagrįstą aplinką. Visus darbuotojus skatinti sudaryti palankų psichologinį klimatą būriuose, tinkamai organizuoti ugdymo procesą, tapti sektinu pavyzdžiu.

3. Meniniais- kūrybiniais užsiėmimais skatinti dalyvių vaizduotę ir kūrybinius sugebėjimus, žadinti ir puoselėti išraiškingumą.

4. Gaminant meno kūrinius skatinti aplinkosauginę veiklą, formuoti stovyklautojų poreikį saugoti gražią, sveiką ir saugią aplinką.

5. Įvairiais sporto renginiais visapusiškai lavinti vaikų fizinias savybes ir gebėjimus naudojant netradicines, inovatyvias priemones.


2021 metų stovyklos ,,Merkurijus“ programos dienotvarkė septynių dienų pamainai:


Kiekvienas rytas prasideda smagia muzikine mankšta, sporto vadovas pasiūlo naujų pratimų, skatinama nusiteikti pozityviai, aktyviai naujai dienai.

Kiekvieną dieną nuo 11 val. Užsiėmimai planuojamuose edukacinių būrelių veiklose pasirinktinai: dailės terapija, dramos pradžiamokslis, dainavimas , gatvės šokiai, šaškės, šachmatai,staliaus ar rankdarbių, jogos, savigynos, užsienio kalbų. Laisvu metu visada kviečiame žaisti krepšinį, futbolą, tinklinį. Vakarais – tradiciniai ir netradiciniai šokių ir kūrybiniai renginiai.

12 val.* , 15 val**. , 17 val.*** – renginiai ir užsiėmimai ,,sveikos gyvensenos“ programos temomis.


Programos dienotvarkė:

I diena. Pažinimo laikas. Susipažinimas su aplinka, vadovais, bendra ekskursija pažinti teritorijai.

Startas stovyklos veikloms - ,, Laimei reikia kūrybos- Krikštynos”. Kiekvieno būrio ir vadovų prisistatymas, improvizuotos orientacinės varžybos komandiniam grupės darbui formuoti, stovyklos aplinkai įsisavinti.

Šokių vakaras.


II diena. Grupėse vyksta diskusijos ,,Išmokime rašyti ir sakyti pozityvius komentarus. Kaip vertinate neigiamą komentarų įtaką socialiniuose portaluose.“

.Renginys ,, Taip žaidė mūsų senoliai „. Priemonės – maišai, akmenėlaii, medinės lazdelės, popierius.

Svečiuose dainavimo mokytoja, pedagogė D.Virbilaitė. Tema – Kur gyvena muzika. Kaip tapti kūrėju, atlikėju, prisijaukinti sceną ir žiūrovą.


III diena. Dailės terapija – laisvų temų, vaizdavimo būdų pasirinkimas ir įgyvendinimas, parodos surengimas ir aptarimas.

Bėgimo varžybos pagal amžiaus grupes ir nuotolius. Kvėpavimo pratimai.

Vakaro renginys : gyva gamta stiliuje, pristatome drabužių kolekciją ‘’ Mylime gamtą – atrandame ir kuriame “.


IV diena. Grupėse diskusijos : įsivertiname 4 emocinio intelekto įgūdžius- savęs supratimo, savęs valdymo, kitų supratimo, santykių valdymo.

Edukacinis renginys su FeelPhoto komanda – piešimo šviesa technika, fotografija turi būti pozityvi patirtis.

Kamuolių perkusija: ‘’Garsas ir ritmas”, “Pakartok”

Vakaronė tema ,,Laimingi apie laimę negalvoja“. Kiekvienos grupės ir individualūs pasirodymai.


V diena. Užsiėmimai grupėse ,,Ieškome vieni kitų simpatiškų bruožų“.

Žaidimai su balionais: “ Balionų varymas”, “Bėk ir nepamesk”.

Praktinis užsiėmimas su teatro aktore M.Augutyte – tema (ANTI)DIALOGAS

Orentacinės varžybos su piratiškais elementais – vėliavos gaminimu, lobio slėpimu, vadovo grobimu.


VI diena. Tėvelių diena. Tvarkomės, tariamės, kuriame scenarijų Tėvelių dienos šventei.

Diskusija grupėse: ,,Ar mokame pralaimėti?“, Kaip turime priimti laikiną nesėkmę?“

Sutinkame artimuosius . Sporto pramogos vaikams, vadovams , visiems svečiams. Tai sportinės estafetės, siužetiniai žaidimai, konkursai.

Meditacijos vakaras. Relaksacinė muzika, atsipalaidavimo pratimai, nuostabūs Lietuvos gamtos vaizdai.


VII diena. Diskusija grupėse: ,, Ką sužinojai, kas patiko, nepatiko, pratęskime bendravimą”.

Vadovų palinkėjimai stovyklautojams, apdovanojimai už pasirodymus, pasiekimus, ir stovyklos organizatoriaus staigmena prisiminimui.


Programa preliminari, gali keistis, priklausomai nuo epidemiologinės situacijos, oro sąlygų. Bet ji, kaip ir visada bus intensyvi, pakvietėme tikrai šaunių vadovų ir žinomų svečių.


Būriai pagal amžiaus grupes

Siekdami mokiniams padėti įgyti sveikos gyvensenos įgūdžių, užduotis individualizuosime ir diferencijuosime kiekvienoje veikloje ugdydami gebėjimus tam tikrame amžiaus tarpsnyje.

Programa bus adaptuota pagal vaikų amžius grupes sekančiai:

1. 7-11 metų amžiaus grupė. Temos, priemonės ir ugdymo metodai parenkami siekiant, kad vaikai patirtų malonumą, pažinimo ir atradimo džiaugsmą, parenkamos užduotys, skatinančios jausmus ir vaizduotę, vaikų sumanymai palaikomi, džiaugiamasi jų laimėjimais. Padėti stebėti fizinio tobulėjimo poožymius, suvokti sveikatą kaip vertybę. Kūkybiniai, meniniai užsiėmimai pritaikyti ugdyti saviraišką, stiprinti discipliną ir atsakomybę.


2.12-14 metų amžiaus grupė. Ugdymo metodų tikslas – padėti ugdytis gyvenimui visuomenėje būtinas kompetencijas, atsakomybę už savo elgseną, ugdyti komunikavimo gebėjimus, asmens savybes, padedančias siekti geresnės gyvenimo kokybės. Padėti atpažinti asmeninius socialinius įgūdžius, suvokti fizinio aktyvumo svarbą fizinei, dvasinei ir socialinei sveikatai. Diskutuoti apie socialinės adaptacijos problemas - socialinę izoliaciją, emocinį atstūmimą, kurios apsunkina paauglių savirealizaciją, padidina asocialaus elgesio tikimybę.


3. 15-17 metų amžiaus grupė. Tikslas – ugdyti komunikavimo, asmenines, pažinimo, iniciatyvumo, kūrybingumo, kultūrines kompetencijas, ugdymo turinį papildant programoje numatytomis veiklomis. Padėti siekti fizinės ir dvasinės darnos, kritiškai vertinti veiksnius, skatinančius alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimą. Didelį dėmesį skirti emocinėms problemoms, jų įtaką tolimesnei asmenybės emocinei,taip pat fizinei raidai, vertinant santykius su artimaisiais, aplinkiniais.

Stovyklavietės aplinka, apgyvendinimas, maitinimas


Mūsų tikslas stovykloje kurti saugią, emocinį, socialinį, intelektualinį, dvasinį vystymąsi palaikančią aplinką, saugiai ir veiksmingai pritaikyti fizinę erdvę, naudotis informacijos ir komunikacijos technologijomis, įrankiais, priemonėmis. Tad puikias sąlygas ir erdves atitinka jau ne vienerius metus mus priimanti vasaros sezonui Vilkijos žemės ūkio mokykla.

Vykdant sveikos gyvensenos programą turėsime puikias sporto ir aktų sales, auditorijas, sveikos mitybos edukacinius užsiėmimus taip pat turėsime galimybę pravesti specialiai pritaikytose patalpose. Tikimės kuo daugiau saulėtų dienų, kuriomis veiklas vykdysime stadione, paplūdimio aikštėse, miško, parkų aikštėse. Stovyklos dalyviai miegos bendrabutyje po 3-4 kambariuose, WC ir prausyklos įrengti šalia kambarių, koridoriuose dušai. Maitinamės 4 kartus puikioje valgykloj vadovaudamiesi sveikatai palankiu technologinių kortelių ir valgiaraščių rinkiniu, skirtu vaikų maitinimui nui 1 iki 18 metų, valgiaraštį suderiname su Valstybine maisto ir Veterinarijos tarnyba.


2021 metais būtinai vadovausimės visomis Vyriausybės, Visuomenės sveikatos centro rekomendacijomis dėl saugios aplinkos, erdvių, atstumų, dezinfekavimo ir kitų priemonių.